Warsztaty profilatyczne

OFERTA WARSZTATÓW 
      Mamy przyjemność zaproponować Państwu warsztaty naszego autorstwa o tematyce profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy oraz warsztaty prozdrowotne na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej w grupach do 50 osób (maksymalnie dwie klasy). Warsztaty przewidziane są dla dzieci i młodzieży w tym samym wieku.
Czas pracy z jedną grupą to 2x 45 minut lub 45 minut. Temat warsztatów proponuje szkoła, mogą też Państwo skorzystać z przygotowanych przez nas propozycji. 

Oferta programowa warsztatów i szkoleń w zakresie profilaktyki, skierowana do dzieci i młodzieży.
      Proponowane programy edukacyjno – profilaktyczne (warsztaty) mają na celu wdrożyć odbiorcę w podstawowe pojęcia oraz w problematykę omawianego zagadnienia, a przede wszystkim stanowią wstęp lub uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

STAŁA OFERTA WARSZTATÓW EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNYCH:
I. Warsztaty profilaktyczne przeciwko uzależnieniom:
1. Narkotyki, „dopalacze” i inne środki psychoaktywne zagrażające życiu i zdrowiu.
2. Alkohol, nikotynizm, bierne palenie, konsekwencje zdrowotne wynikające z picia alkoholu i palenia papierosów, nasilające się zjawisko e – papierosów w szkołach.
3. Uzależnienie od mediów, telefonów komórkowych, internetu, hazardu.
II. Warsztaty profilaktyczne przeciwko przemocy, cyber- przemocy oraz nasilającej się agresji wśród dzieci i młodzieży:
1. Konflikt, relacje między ludźmi, relacje w rodzinie, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i szkole.
2. Empatia i zachowania agresywne, zachowania społeczne, zjawisko tolerancji, itp. na tle procesów socjalizacyjnych, procesy przemian wewnętrznych jednostki na tle rodzinno - kulturowym oraz ogólnospołecznym.
3. Nasilające się zjawisko przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, poniżanie i upokarzanie ofiar w internecie, pomoc pokrzywdzonym dzieciom.
4. Wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, „hejt” w sieci internetowej, „stalking” jako współczesna forma nękania i zastraszania ludzi.
III. Warsztaty profilaktyczne o tematyce prozdrowotnej:
1. Napoje energetyczne i ich wpływ na zdrowie, złe nawyki żywieniowe, świadomość racjonalnego żywienia, konsumpcja „śmieciowego” jedzenia kreowanego przez przemysł spożywczy, konsekwencje zdrowotne zaniedbań odżywiania, problem „modnych” diet w oparciu o najbardziej rozpowszechnione, problem suplementów, uzależnienia od wyrobów przemysłu farmaceutycznego, charakterystyka wybranych jednostek chorobowych, w tym problem otyłości, anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, choroby cywilizacyjne i społeczne, zachowania zdrowotne oraz czynniki kształtujące stan zdrowia.
2. Stres czy depresja, kryzysy jako źródło uzależnień, przemocy i agresji, podstawowe zagadnienia dotyczące uzależnień i przemocy w kontekście stresu i zdrowia psychicznego, człowiek w relacjach z samym sobą i z innymi, problem alienacji, zasoby osobiste i społeczne, sprzyjające zdrowiu człowieka, jakość życia związana ze zdrowiem. Zajęcia warsztatowe z dziećmi/młodzieżą mają na celu oswojenie z tematem, zwiększenie świadomości dotyczącej tej choroby. Wskazanie przyczyn i objawów depresji może pomóc młodym ludziom w ocenie tego, co tak naprawdę czują a dzieci czują jak dorośli, tylko nie potrafią nazywać swoich stanów emocjonalnych. Dziecko samo o siebie nie zadba, nie powie, że ma depresję, bo zwykle nawet nie wie, że coś mu dolega, że to można leczyć. Zajęcia warsztatowe mają pomóc w zrozumieniu i nazywaniu różnych nastrojów, aby dzieci mogły z łatwością sygnalizować dorosłym nieprzyjemne odczucia prowadzące do depresji. Umiejętność radzenia sobie z niektórymi emocjami może ustrzec przed depresją. Podczas zajęć podawane są różne sposoby na doraźne radzenie sobie ze stresem. Niewielu ludzi potrafi kontrolować emocje. Nastolatek w okresie buntu jest rozchwiany emocjonalnie i tym bardziej nie potrafi zapanować nad negatywnymi emocjami, dlatego coraz częściej dochodzi do agresywnych zachowań wśród rówieśników. Podczas warsztatów wskazane są emocje nad którymi należy mieć kontrolę, oraz podane przykłady jak można tego dokonać we własnym zakresie. Omówiony jest też problem narastającej agresji oraz samookaleczeń jako objawów nie radzenia sobie z emocjami i narastającym napięciem emocjonalnym, strachem, lękami.

W przypadku zainteresowania ofertą warsztatów prosimy o kontakt z organizatorami. Zostanie podana Państwu cena oraz możliwe terminy realizacji zajęć. Numery telefonów w zakładce KONTAKT.